RSS

Monthly Archives: กันยายน 2015

การรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคนิคโบรอนจับนิวตรอน

เทคนิคการรักษาด้วยโบรอนจับนิวตรอน (boron neutron capture therapy; BNCT) เป็นการรักษาโรคมะเร็งแบบจำกัดพื้นที่ ตามทฤษฎีการรักษาด้วยวิธีนี้จะทำลายเฉพาะเซลล์มะเร็งโดยที่จะทำลายเซลล์ปกติน้อยมาก ผู้ป่วยจะได้รับการฉีดโบรอน-10 ซึ่งไม่ใช่สารไอโซโทปรังสีเข้าไปที่ก้อนมะเร็ง ต่อมาผู้ป่วยจะได้รับการฉายรังสีด้วยเทอร์มัลนิวตรอนที่มีพลังงานต่ำ โบรอน-10 ที่ฉีดเข้าไปที่ก้อนมะเร็งจะจับนิวตรอนแล้วเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ให้อนุภาคมีพลังงานสูงออกมาทำลายเนื้อเยื่อที่อยู่ใกล้กับบริเวณที่เกิดปฏิกิริยา1,2

การทดลองรักษาด้วย BNCT เริ่มครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ต้นปี ค.ศ. 1960 จนกระทั่งในปัจจุบันก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการทดลองทางคลินิก (clinical trial) จากการศึกษาทางคลินิกที่ผ่านมาได้มีการทดลองใช้ในโรคมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งสมอง (glioblastoma multiforme)3 มะเร็งผิวหนัง (melanoma)4 มะเร็งศีรษะและลำคอ5 และมะเร็งตับ6,7 วิธี BNCT อาจจะเป็นวิธีการรักษาโรคมะเร็งที่เหมาะสำหรับการใช้ร่วมกับเทคนิคอื่น เช่น การผ่าตัด เคมีบำบัดหรือรังสีรักษา เมื่อเทคนิคอื่นใช้รักษาไม่ได้ผล

 

http://thailand.digitaljournals.org/index.php/TCJ/issue/current/showToc

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กันยายน 17, 2015 in บทบรรณาธิการ