RSS

Monthly Archives: ธันวาคม 2015

การรักษามะเร็งเต้านมด้วยฮอร์โมนบำบัดกับความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมซ้ำ

การรักษาด้วยวิธีฮอร์โมนบำบัดโดยการใช้ยา tamoxifen ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีเอสโตรเจนรีเซฟเตอร์บวก (ER+) เป็นที่ทราบกันแน่ชัดแล้วว่าช่วยลดความเสี่ยงต่อการกลับคืนของโรค (recurrence) การเกิดมะเร็งเต้านมซ้ำ (contralateral-breast cancer) และการตาย (mortality)1

ต่อมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 เริ่มมีรายงานพบว่าผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ใช้ tamoxifen เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมซ้ำเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในผู้ที่เป็นโรคมะเร็งซ้ำในเต้านมอีกข้างที่มี ER ลบ (ER-  contralateral breast cancer)2-5 จากรายงานล่าสุดของกลุ่มนักวิจัยที่ Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle สหรัฐอเมริกา พบว่าการใช้ tamoxifen เป็นเวลานานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งซ้ำในเต้านมอีกข้างที่มี ER บวก แต่กลับเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมซ้ำในผู้ที่มีเต้านมอีกข้างเป็น ER ลบ6

อย่างไรก็ตามฮอร์โมนบำบัดเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถลดโอกาสในการแพร่กระจายและเพิ่มโอกาสการอยู่รอดของผู้ป่วย ดังนั้นผลจากการศึกษาล่าสุดนี้เป็นเพียงข้อมูลการพยากรณ์โรคในผู้ป่วยที่มี ER-tumor เปรียบเทียบกับผู้ที่มี ER+tumor เมื่อรักษาด้วย tamoxifen เป็นเวลานาน คงต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

Vol.35 No.3 July-September 2015

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ธันวาคม 21, 2015 in บทบรรณาธิการ