RSS

Monthly Archives: กันยายน 2016

มะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันชนิดลิมฟอยด์ในเด็ก

มะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันชนิดลิมฟอยด์ในเด็ก

วนิดา พงศ์สถาพร

บทคัดย่อ            มะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันชนิดลิมฟอยด์ (ALL) เป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยในเด็ก ความก้าวหน้าในการรักษา ALL โดยการใช้ยาเคมีบำบัดทำให้ผู้ป่วยเด็กส่วนใหญ่มีอาการทางคลินิกที่ดีขึ้น แต่ยังมีเด็กส่วนหนึ่งไม่ตอบสนองต่อการรักษา เนื่องจาก ALL เป็นโรคมะเร็งที่มีความแตกต่างกันขึ้นกับชนิดและระยะการเจริญของเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ตลอดจนความผิดปกติทางอณูชีววิทยาที่แตกต่างกัน การตรวจทางอณูชีววิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตรวจความผิดปกติของ  ยีน  บนโครโมโซม จึงมีประโยชน์ในการบอกถึงการพยากรณ์โรค เพื่อเป็นแนวทางในการรักษา ตลอดจนการพัฒนาการรักษาแบบมุ่งเป้า (targeted therapy)

คำสำคัญ  มะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันชนิดลิมฟอยด์  การรักษาแบบมุ่งเป้า โรคมะร็งวัยเด็ก

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี 12000

Download: http://thailand.digitaljournals.org/index.php/TCJ

 

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กันยายน 1, 2016 in Uncategorized

 

ป้ายกำกับ: , ,

ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติการเป็นโรคมะเร็งในครอบครัวกับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมในหญิงไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติการเป็นโรคมะเร็งในครอบครัวกับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมในหญิงไทย

ณัฐพล ลาวจันทร์1                  จรัญญา งามขำ1

สมชาย ธนสิทธิชัย1,2               วิมล สุขตั้งมั่น3

อาคม ชัยวีรวัฒนะ2                  อดิศักดิ์   ศรพรหม2

มณีรัตน์ มัสอูดี3                       เสาวคนธ์ ศุกร์โยธิน1

กฤติกา บุญมาก1                      เทียนแสง พันธ์ศรี1

 

บทคัดย่อ            ปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นโรคที่เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของผู้หญิงทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย โดยหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งเต้านมคือการมีสมาชิกในครอบครัวที่มีประวัติเป็นมะเร็งเต้านม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างประวัติการเป็นโรคมะเร็งของสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งปัจจัยอื่นกับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมโดยทำการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างจากผู้ป่วยที่เข้ามารับการวินิจฉัยและรักษาที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติระหว่างเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2558    จำนวนทั้งหมด 815 ราย    ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยในกลุ่มศึกษามีอายุเฉลี่ย 47.49+13.48 ปี โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยที่มีผลการตรวจชิ้นเนื้อเป็นมะเร็งเต้านมจำนวน 421 ราย (ร้อยละ 51.66) และผู้ที่มีเนื้องอกธรรมดาที่ไม่ใช่มะเร็งเต้านมจำนวน 394 ราย (ร้อยละ 48.34) และพบว่า 80/139 ราย (ร้อยละ 57.55) ของผู้ป่วยที่มีญาติเป็นหรือเคยมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมมีผลการตรวจเป็นมะเร็งเต้านม ในขณะที่ 59/139 ราย (ร้อยละ 42.45) พบเนื้องอกธรรมดาที่ไม่ใช่มะเร็งเต้านม จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัย ดังกล่าวกับโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด  มะเร็งเต้านมได้ค่า odds ratio (OR) =1.99 (95% CI=1.14-3.45, P-value=0.015) และกลุ่มตัวอย่าง ที่มีสมาชิกในครอบครัวมี  ประวัติเป็นมะเร็งมากกว่า 1 ลำดับความสัมพันธ์หรือมากกว่า 1 คน พบว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้ OR=2.33 (95% CI=1.04-5.21, P-value=0.039) จากผล   การศึกษานี้สรุปได้ว่าการที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญของสาเหตุการเกิดมะเร็งเต้านมของ สมาชิกในครอบครัว และ    โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเต้านมอาจสูงขึ้นหาก พบจำนวนสมาชิกของครอบครัวที่เคยมีประวัติของโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามปัจจัย   ดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เพิ่มโอกาสเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่สำคัญที่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงร่วมและมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดมะเร็งเต้านมในผู้หญิงได้ ดังนั้นการเฝ้าระวังความผิดปกติของเต้านมที่อาจเกิดขึ้นหรือการเข้ารับการตรวจความผิดปกติของเต้านมประจำปีจึงมี      ความสำคัญและจำเป็น ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม

คำสำคัญ: มะเร็งเต้านม ปัจจัยเสี่ยง ประวัติครอบครัวเป็นมะเร็ง เนื้องอกธรรมดาที่ไม่ใช่มะเร็งเต้านม

1กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี  2กลุ่มงานศัลยศาสตร์  3กลุ่มงานพยาธิวิทยาสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ 10400

Download: http://thailand.digitaljournals.org/index.php/TCJ

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กันยายน 1, 2016 in Uncategorized

 

ป้ายกำกับ: , , ,

สถิติผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างปี พ.ศ.2552-2556

สถิติผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างปี พ.ศ.2552-2556

ประมวล นาคผู้           

สิริมาศ สลีวงศ์

ละออ ชมพักตร์           

 

บทคัดย่อ            มะเร็งปากมดลูกเป็นโรคมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับสองในสตรีไทยรองจากมะเร็งเต้านม การตรวจ Pap smear เป็นการค้นหาความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูก การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสถิติผลตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ผิดปกติ เป็นการศึกษาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2556 ผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 13,306 ราย พบว่ามีสไลด์ที่สามารถตรวจวินิจฉัยได้ (satisfactory) จำนวน 13,077 ราย (ร้อยละ 98.28) และสไลด์ที่คุณภาพต่ำไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัย(unsatisfactory) จำนวน 229 ราย (ร้อยละ 1.72)  สตรีช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี มารับการตรวจคัดกรองมากที่สุดจำนวน 1115 ราย (ร้อยละ 32.57) การศึกษานี้ พบความผิดปกติของเซลล์บริเวณปากมดลูก (Abnormal epithelial cells) 457 ราย (ร้อยละ 13.34) โดยพบความผิดปกติเป็น ASC-US มากที่สุดจำนวน 212 ราย (ร้อยละ 46.39)  ตามมาด้วย LSIL 98 ราย (ร้อยละ 21.44) ASC-H 49 ราย (ร้อยละ 10.72) HSIL 35 ราย (ร้อยละ 7.66) AGC 30 ราย (ร้อยละ 6.56) AGC favor neoplastic 13 ราย (ร้อยละ 2.84) adenocarcinoma 12 ราย (ร้อยละ 2.63) squamous cell carcinoma 4 ราย (ร้อยละ 0.88)  และ HSIL with features suspicious for invasion 4 ราย (ร้อยละ 0.88)  ช่วงอายุที่พบผลการตรวจผิดปกติมากที่สุดคือช่วงอายุ 41-50ปี จำนวน 118 ราย (ร้อยละ 25.82) และพบน้อยสุดที่ช่วงอายุ ≤20 ปี จำนวน 31 ราย (ร้อยละ 6.78) จากผลการศึกษานี้พบว่าสตรีที่มีอายุระหว่าง 31-50 ปี มีความถี่ของการตรวจพบความผิดปกติต่างๆของเซลล์บริเวณปากมดลูกมากกว่ากลุ่มอายุอื่นจึงควรมุ่งเน้นการตรวจดังกล่าวในสตรีกลุ่มนี้

คำสำคัญ: การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แปปสเมียร์ เซลล์ผิดปกติ

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก

Download: http://thailand.digitaljournals.org/index.php/TCJ

 

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กันยายน 1, 2016 in Uncategorized

 

ป้ายกำกับ: , ,

ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด

ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด

จันทร์นภา กาญจนประทุม

ธิราภรณ์   จันทร์ดา

อัจฉรียา ปทุมวัน

บทคัดย่อ            การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด  ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร สังกัดกรมการแพทย์ จำนวน 15 ราย ดำเนินการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน 2557 – เดือนตุลาคม 2557  โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลการสัมภาษณ์บันทึกด้วยเทปบันทึกเสียง และนำมาถอดความแบบคำต่อคำ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) ผลการวิจัยพบว่า ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันที่ได้รับยาเคมีบำบัด สรุปได้ 4 ประเด็น คือ 1) “ทำไมชีวิตต้องเป็นอย่างนี้” เกิดความรู้สึกท้อ เบื่อ และเซ็งจากการได้รับยาเคมีบำบัด เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านบทบาทหน้าที่ การทำงาน และการเข้าสังคม 2) “ทำไมมันทรมานขนาดนี้” คือ ความทุกข์ทรมานจากการได้รับยาเคมีบำบัดของผู้ป่วย ทั้งอาการทางด้านร่างกาย จิตใจ ครอบครัว และเศรษฐานะ  3) “ต้องทำใจ” ยอมรับกับการเจ็บป่วย และการรักษาที่ผู้ป่วยได้รับ เป็นกระบวนการเผชิญของผู้ป่วย เพื่อที่จะต่อสู้กับการเจ็บป่วย และการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด  และ 4) “ต้องสู้เพื่ออยู่รอด” โดยการอดทนต่อสู้กับโรค และการได้รับยาเคมีบำบัด ผู้ป่วยต้องปรับตัวเพื่อให้ตนเองอยู่รอด โดยอาศัยกำลังใจทั้งจากตนเอง เพื่อน และครอบครัว

คำสำคัญ: มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน ประสบการณ์การเจ็บป่วย ยาเคมีบำบัด

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 Download:  http://thailand.digitaljournals.org/index.php/TCJ

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กันยายน 1, 2016 in Uncategorized

 

ป้ายกำกับ: , ,