RSS

Tag Archives: ประสบการณ์การเจ็บป่วย

ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด

ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด

จันทร์นภา กาญจนประทุม

ธิราภรณ์   จันทร์ดา

อัจฉรียา ปทุมวัน

บทคัดย่อ            การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด  ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร สังกัดกรมการแพทย์ จำนวน 15 ราย ดำเนินการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน 2557 – เดือนตุลาคม 2557  โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลการสัมภาษณ์บันทึกด้วยเทปบันทึกเสียง และนำมาถอดความแบบคำต่อคำ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) ผลการวิจัยพบว่า ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันที่ได้รับยาเคมีบำบัด สรุปได้ 4 ประเด็น คือ 1) “ทำไมชีวิตต้องเป็นอย่างนี้” เกิดความรู้สึกท้อ เบื่อ และเซ็งจากการได้รับยาเคมีบำบัด เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านบทบาทหน้าที่ การทำงาน และการเข้าสังคม 2) “ทำไมมันทรมานขนาดนี้” คือ ความทุกข์ทรมานจากการได้รับยาเคมีบำบัดของผู้ป่วย ทั้งอาการทางด้านร่างกาย จิตใจ ครอบครัว และเศรษฐานะ  3) “ต้องทำใจ” ยอมรับกับการเจ็บป่วย และการรักษาที่ผู้ป่วยได้รับ เป็นกระบวนการเผชิญของผู้ป่วย เพื่อที่จะต่อสู้กับการเจ็บป่วย และการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด  และ 4) “ต้องสู้เพื่ออยู่รอด” โดยการอดทนต่อสู้กับโรค และการได้รับยาเคมีบำบัด ผู้ป่วยต้องปรับตัวเพื่อให้ตนเองอยู่รอด โดยอาศัยกำลังใจทั้งจากตนเอง เพื่อน และครอบครัว

คำสำคัญ: มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน ประสบการณ์การเจ็บป่วย ยาเคมีบำบัด

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 Download:  http://thailand.digitaljournals.org/index.php/TCJ

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กันยายน 1, 2016 in Uncategorized

 

ป้ายกำกับ: , ,